ANVÄNDARVILLKOR

 

Stockholm Medical Office Lab AB, org.nr 556672-8969, (“Smolab”) tillhandahåller en tjänst som underlättar för användaren att ta prov och få del av provsvar genom att remittera provtagning samt leverera provsvar och läkarrådgivning online (”Tjänsten”). De här användarvillkoren, inklusive de lagar, regler och policys som hänvisas till, utgör ett avtal mellan dig som användare av Tjänsten (”Användaren”) och Smolab (”Avtalet”).

Användarvillkoren reglerar villkoren som gäller för Användarens användning av Tjänsten, liksom för eventuella tilläggstjänster som Användaren kan komma att använda, om inte separata villkor för sådana tilläggstjänster anger annat.

 

Tjänsten

Tjänsten innebär att Användaren begär ett blodprov eller avföringsprov från Smolab. Smolab utfärdar därefter en remiss som ger Användaren möjlighet att lämna blodprov på något av Smolabs samarbetspartners provtagningsplatser, och/eller att Användaren får ett avföringsprov som ska returneras till Smolab per post. Efter provtagningen analyseras provet, antingen av externa laboratorier som Smolab samarbetar med, eller i Smolabs egna laboratorium. När provsvaret är färdigt får Användaren åtkomst till provsvaret digitalt på Smolabs webb, tillsammans med eventuell kommentar eller råd från en läkare, i tio år.

Remiss som erhålls genom Tjänsten är giltig i tre månader från utfärdandet.

Syftet med Tjänsten är att ge Användaren de provsvar som aktuellt prov kan utvisa. Ett blod- eller avföringsprov ger inte en fullständig bild av Användarens hälsa och kan inte utvisa huruvida denne är frisk eller inte. Vi misstanke om sjukdom uppmanas Användaren att vända sig till sjukvården, t.ex. genom att ringa 112 eller besöka en vårdinrättning.

Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, men såväl planerade som oplanerade avbrott kan förekomma.

 

Tillgång till Tjänsten

Genom att acceptera Avtalet bekräftar Användaren att denne har rätt att ingå Avtalet, vare sig Användaren är en juridisk eller fysisk person, och att Användare som är fysisk person är över 18 år.

Smolab bestämmer ensidigt vem som ska ges tillgång till Tjänsten och kan neka sådan tillgång utan angivande av skäl.

För att få tillgång till Tjänsten behöver Användaren identifiera sig med BankID, eller annan identifieringstjänst som Smolab från tid till annan använder.

 

Användning av Tjänsten

Tjänsten får endast användas för de ändamål som beskrivs i Avtalet. Missbruk eller obehörig användning av Tjänsten utgör ett brott mot Avtalet. Användaren garanterar och ansvarar för att all användning av Tjänsten sker i enlighet med Avtalet och vid var tid tillämplig lagstiftning.

Användaren ska lämna den information som Smolab begär eller som annars kan vara relevant för användningen av Tjänsten. Användaren garanterar och ansvarar för att sådan information är korrekt, fullständig och uppdaterad.

Användaren förbinder sig att hålla uppgifter som används för identifiering hemliga och anmäla misstänkt missbruk till Smolab omedelbart.

Om Smolab har anledning att anta att Tjänsten används på ett sätt som står i strid med Avtalet, har Smolab rätt att helt eller delvis begränsa Användares tillgång till Tjänsten.

 

Priser och betalning

Priset för Tjänsten framgår av Smolabs vid var tid gällande prislista, som finns tillgänglig för Användarna på Smolabs hemsida. Om inte annat uttryckligen anges är priserna exklusive mervärdesskatt och andra pålagor.

Betalning görs genom betalningstjänsten Klarna Checkout. För användningen av Klarna Checkout gäller särskilda villkor, som bland annat reglerar betalningstider, dröjsmålsränta m.m. Användaren behöver godkänna villkoren för Klarna Checkout för att genomföra köpet.

 

Outnyttjade remisser

Remiss som Användaren erhållit men inte utnyttjat under dess giltighetstid återbetalas inte av Smolab.

 

Personuppgifter

Smolabs behandling av personuppgifter regleras i integritetspolicyn.

 

Ångerrätt (gäller enbart för konsumenter)

Användare som är konsument har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) i den utsträckning som framgår av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att Användaren under vissa förutsättningar har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från den dag Avtalet ingicks (ångerfristen). Användaren samtycker till att Tjänsten börjar utföras omedelbart efter Avtalets ingående, d.v.s. under ångerfristen.

Om Användaren önskar utnyttja ångerrätten ska Användaren skriftligen meddela Smolabs kundtjänst om detta genom att lämna eller sända ett skriftligt meddelande till Smolab före ångerfristens utgång. Användaren ska i meddelandet även uppge sitt namn, sin adress, ordernummer och annan information som kan vara relevant för Smolab att känna till. Meddelandet ska vara klart och tydligt utformat och ange att ångerrätten åberopas.

Vid utövande av ångerrätten återbetalas det belopp som Användaren betalat för Tjänsten tillbaka till Användaren. Smolab har rätt att göra avdrag på summan som ska återbetalas med ett belopp som motsvarar den del av Tjänsten som redan har utförts. Rätten till återbetalning p.g.a. utnyttjad ångerrätt upphör senast när Användaren har lämnat prov.

Smolab betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Användarens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Återbetalningen kommer att ske till Användaren via det betalningsalternativ som Användaren valde vid beställningen, om det är möjligt.

 

Smolabs ansvar

Smolab ansvarar inte för provtagning som utförs av tredje man. Smolab ansvarar inte heller för provsvar som har analyserats av tredje man. Smolabs ansvar är i detta avseende begränsat till att remittera Användaren till en provtagningsplats och att presentera provsvar som utförts av annan för Användaren.

Smolab är skyldig att ersätta Användare i den mån sådan skyldighet följer av tvingande lagstiftning. Smolab ska inte ersätta Användare för indirekt förlust eller förlust i näringsverksamhet, och Smolabs totala ersättningsskyldighet ska inte under några omständigheter överstiga vad Användaren har betalat till Smolab under de 12 månader som föregick den skadevållande händelsen.

 

Reklamation

Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig, ska Användaren underrätta Smolab om detta (reklamation) inom skälig tid, dock senast två månader, från att Användaren märkte eller borde ha märkt felet. Reklamation ska göras genom skriftligt meddelande till Smolabs via kontaktuppgifterna nedan. Om reklamation inte sker i rätt tid har Användaren inte rätt att göra gällande felet.

Vad som sägs om fel i stycket ovan gäller också för dröjsmål.

 

Uppsägning av Tjänsten och Avtalets upphörande

Avtalet gäller tills vidare.

Smolab har rätt att säga upp Avtalet utan särskild anledning med tre månaders uppsägningstid, och med omedelbar verkan om Användaren i väsentligt hänseende bryter mot Avtalet eller om det finns skäl att anta att Tjänsten missbrukas. Uppsägningen ska meddelas Användaren med e-post till den e-postadress som Användaren har lämnat till Smolab.

Användaren har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning ska ske genom Tjänstens uppsägningsfunktion eller med e-post till Smolab.

I och med Avtalets upphörande kommer Användarens åtkomst till Tjänsten att upphöra, vilket bland annat medför att tillgången till eventuella provsvar kommer att försvinna.

 

Kontakt

Stockholm Medical Office Lab AB, org.nr 556672-8969

Adress: Linnégatan 87D, 115 23 Stockholm

Telefonnummer: 08-545 816 70

E-post: info@smolab.se