POLICY FÖR BEHANDLING AV KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

 

Stockholm Medical Office Lab AB, org.nr 556672-8969, (“Smolab”) behandlar s.k. känsliga personuppgifter om dig i enlighet med den här policyn. Smolab är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

 

Känsliga personuppgifter

Vad som är känsliga personuppgifter regleras i artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den kategori av känsliga personuppgifter som Smolab kan komma att behandla är uppgifter som rör din hälsa. Det kommer att vara uppgifter som du lämnar till Smolab, uppgifter som framgår av provsvaren och i förekommande fall råd från läkare.

 

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

En del i Smolabs tjänst är att tillhandahålla dina provsvar och rådgivning tillgänglig för dig digitalt via vår webb i tio år. För att vi ska ha rätt att göra det behöver vi ditt samtycke till behandlingen av dina känsliga personuppgifter för detta ändamål.

Genom att acceptera denna policy, samtycker du till att Smolab behandlar känsliga personuppgifter för att hålla dina provsvar och rådgivning tillgänglig för dig via vår webb i tio år.

 

Smolabs behandling av känsliga personuppgifter enligt integritetspolicyn

Enligt tillämplig lagstiftning (såsom EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen och patientdatalagen) har Smolab rätt att behandla dina känsliga personuppgifter när behandlingen är nödvändig för ändamål som hör samman med att fullgöra våra skyldigheter att föra journal och upprätta annan dokumentation som behövs för vården eller som vi är skyldiga att upprätta enligt lag, att ge och administrera förebyggande hälso- och sjukvård, för att tillhandahålla provsvar och rådgivning till dig, och samt utveckla och säkra kvaliteten i vår verksamhet samt för administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten. Information om personuppgiftsbehandlingen för dessa ändamål finns i Smolabs integritetspolicy.

 

Återkallelse av samtycket

Du kan närsomhelst återkalla samtycket. Det gör du genom att underrätta Smolab om återkallelsen per e-post på dataskyddsombud@smolab.se, eller genom att skicka ett brev till Smolab – Stockholm Medical Office Lab. Bobergsgatan 77 C, 115 47 Stockholm. Kom ihåg att vara tydlig med att du vill återkalla ditt samtycke i din kontakt med Smolab.

Om du återkallar ditt samtycke har Smolab inte längre rätt att behandla dina känsliga personuppgifter för ändamålen samtycket omfattar. Det innebär att du inte längre kommer att ha tillgång till provsvaren och eventuella råd från läkare digitalt. En återkallelse medför alltså att Smolabs tjänst kommer att begränsas för dig.

Observera att Smolab har rätt – och i vissa fall skyldighet – att fortsätta behandla dina känsliga uppgifter även efter återkallelsen. Det kommer dock inte att ske för ändamålet som samtycket avser.

 

Mer information om personuppgiftsbehandlingen

Du finner information om dina rättigheter enligt lag i integritetspolicyn. Där hittar du även information om lagring, delning och överföring av personuppgifter, vart du kan vända dig med klagomål, och mycket annat.